Regulamin – pumazdrona

REGULAMIN KONKURSU „PUMA Z DRONA”
§1 Warunki ogólne Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Puma z Drona”, dalej: Konkurs.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin, dalej: Regulamin.
 3. Organizatorem konkursu jest: HOLO J.PAWLAK, P.WÓJTOWICZ spółka jawna z siedzibą
  w Warszawie, Aleja Wilanowska 97C, 02-765 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
  Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000409604, której akta
  rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, REGON: 145989725, NIP: 7010334025, dalej: Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany na zlecenie: PUMA POLSKA spółka z ograniczona
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa,
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem
  KRS: 000030239, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym: 40.000.000 PLN,
  NIP: 5212657753, REGON: 012303441, nr wpisu w BDO 00008890, dalej: PUMA, która
  jest fundatorem nagród w Konkursie.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych mających pełną lub ograniczoną
  zdolność do czynności prawnych (tj. osoby fizyczne pełnoletnie lub między 13-stym a 18-
  stym rokiem życia oraz nieubezwłasnowolnione lub ubezwłasnowolnione częściowo),
  będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, zamieszkujących
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonały zakupu wskazanego poniżej
  Produktu promocyjnego w sklepie stacjonarnym Martes Sport lub w sklepie on-line
  Martes Sport pod adresem www.sklepmartes.pl, i dokonały odpowiedniego zgłoszenia
  konkursowego, dalej: Uczestnik.
 6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.pumazdrona.pl oraz w
  siedzibie Organizatora.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.08.2020 r., a kończy w dniu 26.09.2020 r., kiedy to mija
  ostateczny termin zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia w konkursie są
  przyjmowane w dniach 25.08.2020 – 07.09.2020 r. (przy czym zgłoszenia konkursowe
  mogą dotyczyć Produktów promocyjnych kupionych od 24.08.2020 r., jeśli zachowane są
  terminy wskazane w Regulaminie), a w dniach 01.09.2020 – 12.09.2020 r. trwa trasa
  konkursowa (wręczanie nagród laureatom).
 9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy
  Organizatora, PUMA ani Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ani członkowie
  ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
  małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 11. Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik
  zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19
  listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
 13. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego
  Regulaminu w całości.
  §2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 14. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach 24.08.2020 r. – 07.09.2020 r.:
  a. Przy zakupie w sklepie Martes Sport on-line dostępnym pod adresem:
  www.sklepmartes.pl
  i. Dokonać zakupu butów Puma X-Ray, zwanych dalej: Produktem promocyjnym.
  Przez dokonanie zakupu Produktu promocyjnego rozumie się umieszczenie
  Produktu promocyjnego w koszyku i zakończenie ścieżki jego zakupu, w tym
  realizacja płatności za pośrednictwem płatności on-line.
  ii. Zakup Produktu promocyjnego zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail
  wysłanej do Uczestnika z podaniem numeru zamówienia.
  iii. W ciągu 24 godzin od zakupu Produktu promocyjnego, tj. od momentu
  otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zakupu Produktu
  promocyjnego i zapłatę za niego (data i godzina otrzymania wiadomości e-mail),
  przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
  dostępnego na stronie konkursowej pod adresem www.pumazdrona.pl poprzez
  wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza podając: imię, nazwisko,
  adres do dostawy nagrody, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia
  oraz wykonać zadanie konkursowe (zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie
  nie będą uwzględniane)
  iv. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego to
  właśnie do Ciebie ma przylecieć dron z nagrodą? ?
  b. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym Martes Sport
  i. Dokonać zakupu Produktu promocyjnego, przy czym zgłoszenia konkursowe
  mogą dotyczyć Produktów promocyjnych kupionych od 24.08.2020 r., jeśli
  zachowane są terminy wskazane w Regulaminie
  ii. Zachować oryginał paragonu fiskalnego
  iii. W ciągu 24 godzin od zakupu Produktu promocyjnego, tj. od momentu
  wystawienia paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu
  promocyjnego (data i godzina widniejąca na paragonie fiskalnym), przesłać
  zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
  dostępnego na stronie konkursowej pod adresem www.pumazdrona.pl poprzez
  wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza podając: imię, nazwisko,
  adres do dostawy nagrody, numer telefonu, adres e-mail, numer paragonu oraz
  wykonać zadanie konkursowe (zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie nie
  będą uwzględniane)
  iv. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego to
  właśnie do Ciebie ma przylecieć dron z nagrodą? ?
 15. Lista Produktów promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 16. Uczestnik może zakupić dowolna􀀀 ilość Produktów promocyjnych, przy zachowaniu
  zasady, że na każde zgłoszenie konkursowe może przypadać tylko jeden numer
  zamówienia lub jeden paragon fiskalny. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika kilku
  zgłoszeń konkursowych, w których Uczestnik wskazał taki sam numer zamówienia lub
  numer paragonu fiskalnego, Organizator pozostawia sobie prawo do dyskwalifikacji
  wszystkich zgłoszeń z tym samym numerem zamówienia lub numerem paragonu
  fiskalnego.
 17. Uczestnik Konkursu może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia do Konkursu pod
  warunkiem, że każde kolejne zgłoszenie będzie spełniało warunki opisane w §2 ust. 1 oraz
  ust. 3 powyżej, dokonując kolejnego zakupu Produktu promocyjnego.
 18. W ramach niniejszego Konkursu, Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz,
  nawet jeśli dokona prawidłowo kilku lub więcej zgłoszeń konkursowych.
 19. Uczestnik Konkursu identyfikowany jest na podstawie imienia, nazwiska, adresu do wysyłki
  oraz adresu e-mail.
 20. Paragon fiskalny stanowiący dowód zakupu Produktu promocyjnego nie może być
  uszkodzony lub nieczytelny w sposób uniemożliwiający weryfikację dokonania zakupu.
  Ponadto:
  a. W każdym przypadku i w każdym czasie Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika
  okazania oryginałów paragonów fiskalnych, a Uczestnik jest zobowiązany w terminie
  3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora okazać
  Organizatorowi wszystkie dowody dokonania zakupu Produktu promocyjnego,
  których przesłania zażąda Organizator pod rygorem utraty prawa do nagrody w
  Konkursie.
  §3 Nagrody przyznawane w Konkursie
 21. Organizator przewidział przyznanie w Konkursie 98 (słownie: dziewięćdziesięciu ośmiu)
  nagród głównych w postaci zwrotu Uczestnikowi pieniędzy za zakup Produktu
  promocyjnego w kwocie 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) wraz
  z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote).
 22. Zwrot Uczestnikowi pieniędzy za zakup Produktu promocyjnego zostanie dokonany w
  gotówce.
 23. Łączna wartość nagród przewidzianych w Konkursie wynosi 40.249,00 zł (słownie:
  czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych).
 24. Dodatkowa nagroda pienie􀀀z􀀀na w wysokości 43,00 zł zostanie pobrana przez
  Organizatora i przeznaczona na rzecz odprowadzenia podatku należnego z tytułu
  wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991
  roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  §4 Zasady przyznawania i doręczania nagród w Konkursie
 25. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, do
  której zadań będzie należało:
  a. czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
  b. ocena odpowiedzi na pytania konkursowe,
  c. weryfikacja zgłoszeń i sporządzenie listy laureatów Konkursu,
  d. rozpatrywanie reklamacji.
 26. W skład komisji konkursowej zostanie powołanych trzech pracowników Organizatora.
 27. W każdym dniu Konkursu Organizator przewidział przyznanie do 7 nagród głównych.
 28. W celu wyłonienia laureatów komisja konkursowa dokona oceny udzielonych odpowiedzi
  na pytanie konkursowe i sporządzi ranking najwyżej ocenionych zgłoszeń, przesłanych w
  danym dniu Konkursu.
 29. Wybór zgłoszeń Uczestników i wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi każdego
  pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zostały nadesłane
  zgłoszenia.
 30. W przypadku gdy, w danym dniu Konkursu zostanie wyłonionych mniej laureatów niż
  przewidziana dzienna pula nagród głównych (7 nagród dziennie), niewydane nagrody
  główne nie przechodzą na kolejne dni Konkursu.
 31. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszenia konkursowe niezależnie i bezstronnie.
  Komisja konkursowa przy ocenie odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie kierować się
  następującymi kryteriami:
  a. pomysłowość i kreatywność odpowiedzi,
  b. zgodność z tematem pytania konkursowego,
  c. przydatność w działaniach marketingowych,
  d. prawidłowość pisowni i zgodność z ogólnymi zasadami języka polskiego.
 32. Wykluczone zostaną zgłoszenia, których wykonanie zadania konkursowego będzie
  zawierać:
  a. niekompletne dane, gdy któreś z pól formularza zgłoszeniowego nie zostanie
  wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, w sposób uniemożliwiający kontakt z
  Uczestnikiem,
  b. treści niezwiązane tematycznie z pytaniem konkursowym,
  c. treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi
  obyczajami, w szczególności treści dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie,
  pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,
  d. treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, PUMA, Martes Sport
  sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Biełej lub innych podmiotów lub osób (w tym ich
  produktów lub marek) lub przedstawiające te podmioty, osoby, produkty lub marki
  w negatywny sposób,
  e. zastrzeżone nazwy produktów (marek) lub znaki towarowe inne niż przysługujące
  PUMA,
 33. Co 24 godziny, w dni robocze, Organizator ogłasza listę zwycięzców Konkursu na stronie
  www.pumazdrona.pl
 34. W ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu, w którym komisja konkursowa opublikuje
  listę zwycięzców na stronie www.pumazdrona.pl, Organizator konkursu skontaktuje się z
  laureatami Konkursu telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu podany w zgłoszeniu
  konkursowym. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, to Organizator zadzwoni do
  Uczestnika łącznie 3 razy w odstępie kilku godzin, a każda próba połączenia z
  Uczestnikiem będzie trwała przynajmniej 5 sygnałów – o ile to będzie możliwe. Jeśli
  telefon Uczestnika będzie wyłączony, zajęty lub włączy się poczta głosowa, wówczas taka
  próba połączenia traktowana jest również jako wykonanie połączenia ze strony
  Organizatora. Jeśli Organizatorowi nie uda skontaktować się z Uczestnikiem w trybie
  opisanym powyżej, taki Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu i nie jest uprawniony do
  otrzymania jakiejkolwiek nagrody w Konkursie.
 35. Podczas rozmowy Organizatora z laureatem zostaną ustalone szczegóły dostawy nagrody
  głównej, a w przypadku Uczestnika, który dokonał zakupu w sklepie on-line Martes Sport:
  nagrody głównej oraz zakupionego Produktu promocyjnego.
 36. Dostawa nagrody głównej zostanie zrealizowana przez Organizatora przy użyciu drona, w
  miejscu i czasie ustalonym pomiędzy Organizatorem i laureatem. W przypadku zakupu
  przez Uczestnika Produktu promocyjnego w sklepie Martes Sport on-line Organizator
  wraz z nagrodą główną dostarczy laureatowi zakupiony przez niego Produkt promocyjny
  również przy użyciu drona, w miejscu i czasie ustalonym pomiędzy Organizatorem i
  laureatem.
 37. Organizator zastrzega sobie prawo, do przesłania nagrody głównej przekazem
  pieniężnym, przelewem bankowym lub przekazania jej osobiście pod uzgodnionym
  telefonicznie adresem zwycięzcy w przypadku, gdy dostawa nagrody głównej przy użyciu
  drona będzie niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. pogoda) lub z
  powodu siły wyższej.
 38. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w §4 ust. 14 powyżej, gdy zakup Produktu
  promocyjnego został zrealizowany przez laureata w sklepie on-line Martes Sport, Produkt
  promocyjny zostanie wysłany do laureata Konkursu przesyłką kurierską na adres wskazany
  w zgłoszeniu konkursowym.
 39. Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, jeżeli nie będą mogły zostać wydane
  laureatom Konkursu, którzy nie spełnią warunków zawartych w §4 podpunkt 10
  Regulaminu, lub nie stawią się w umówionym telefonicznie miejscu odbioru nagrody i
  mimo 3 kolejnych prób połączenia telefonicznego nie odbiorą nagrody w ciągu kolejnych
  45 minut od pierwotnie umówionej godziny.
 40. Laureaci nie są uprawnieni do z􀀀a􀀀dania wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju
  oraz nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 41. Laureat na z􀀀a􀀀danie Organizatora obowiązany jest do podpisu dokumentów
  stwierdzających odbiór nagrody.
 42. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 14.09.2020 r.
 43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania laureatowi
  nagrody, wynikającej z braku możliwości jej odbioru przez laureata. Jeśli laureat Konkursu
  nie może odebrać nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, wówczas laureat
  traci prawo do nagrody, a nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 44. Jeśli laureat konkursu chce dokonać zwrotu Produktu promocyjnego na zasadach
  przewidzianych przez prawo lub wewnętrzny regulamin Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą
  w Bielsku-Białej, jest to jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez laureata nagrody (nagrody
  głównej o dodatkowej nagrody pieniężnej), którą laureat będzie zobowiązany zwrócić na
  wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Zwrot nagrody (nagrody
  głównej o dodatkowej nagrody pieniężnej) nastąpi przed zwrotem Produktu
  promocyjnego do Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Niespełnienie
  powyższego warunku uprawnia Martes Sport sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej do
  nieprzyjęcia zwrotu Produktu promocyjnego do czasu uregulowania przez laureata
  należności na rzecz Organizatora Konkursu.
  §5 Dane osobowe
 45. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: HOLO J.PAWLAK,
  P.WÓJTOWICZ spółka jawna z siedzibą w Warszawie, Aleja Wilanowska 97C, 02-765
  Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod
  numerem KRS: 0000409604, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , REGON:
  145989725, NIP: 7010334025, która będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w
  zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 46. Dane osobowe Uczestników zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą
  przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz polskimi przepisami prawa dotyczącymi
  ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
  danych osobowych.
 47. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO –
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących ze
  złożenia przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 12 Regulaminu, na
  potrzeby realizacji udziału Uczestnika w Konkursie.
 48. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników
  prosimy o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres:
  konkurs@pumazdrona.pl
 49. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane: imię,
  nazwisko, adres do wysyłki nagrody, adres email, numer telefonu.
 50. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  b. wyłonienia oraz ogłoszenia laureatów Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO);
  c. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawa􀀀
  jest obowiązek prawny cia􀀀z􀀀a􀀀cy na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  d. utrwalania i rozpowszechniania odpowiedzi na pytanie konkursowe z (na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 51. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich
  przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą􀀀 przetwarzane do momentu
  przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów
  podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane
  anonimizacji.
 52. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich
  sprostowania, z􀀀a􀀀dania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia
  do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W
  przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres:
  konkurs@pumazdrona.pl. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 53. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w
  Konkursie.
  §6 Reklamacje
 54. Reklamacje można składać na piśmie pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia
  30.09.2020 r. na adres: HOLO J.PAWLAK, P.WÓJTOWICZ sp. j, Al. Wilanowska 97C, 02-
  765 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Puma z Drona”. Reklamacja powinna
  zawierać dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis. Termin
  na zgłoszenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
  ale nie później niż 14 dni od dnia zakończenia trasy konkursowej, tj. do dnia 26.09.2020
  r.
 55. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia na adres
  Organizatora.
 56. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem
  poleconym wysłanym przez Organizatora na adres podany w reklamacji lub na podany w
  reklamacji adres e-mail.
 57. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
  dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
  §7 Postanowienia końcowe
 58. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
  cywilnego.
 59. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
  polskiego.
 60. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
  przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
  organizowanie Konkursu. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą
  na stronie internetowej: www.pumazdrona.pl oraz obowiązywać będą w terminie 7 dni od
  daty publikacji. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczyć praw nabytych przez Uczestnika
  do dnia wprowadzenia zmiany i w tym zakresie nie mają wpływu na treść tych praw.
 61. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest
  równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
  niniejszego Regulaminu.
 62. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2020 roku
  Załącznik nr 1 – Lista Produktów promocyjnych
 63. Indeks produktu 37310801
 64. Indeks produktu 37310806